Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa

Szkolenia otwarte

Stacjonarne

Grupa docelowa
Menadżerowie wyższego i średniego szczebla, inżynierowie oraz specjaliści, pracownicy działów wspierających
Wymagania wstępne
- Wiedza o funkcjonowaniu firm
- Doświadczenie zawodowe > 3 lat
- Podstawowa wiedza dotycząca standardów pracy na produkcji
Cele szkoleniowe
- Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołami pracowników
- Zdobycie umiejętności zarządzanie sobą w czasie
- Zapoznanie się z niezbędnymi umiejętnościami miękkimi dla brygadzistów / liderów / kierowników działów do skutecznego wykonywania pracy menadżera
- Nabycie umiejętności skutecznego delegowania i egzekwowania zadań
- Nabycie umiejętności skutecznego tworzenia zespołów
- Zbudowanie znaczenia świadomości inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu
Program szkolenia
Dzień 1
1. Prezentacja uczestników, wprowadzenie
2. Szef to zawód – wprowadzenie do zarządzania
- Dlaczego Szef to zawód?
3. Jakim liderem jestem?
- Omówienie podstawowych stylów zarządzania
- Test predyspozycji menadżerskich
- Style osobowości – poznanie typów osobowości oraz sposobów zarządzania (kolory)
4. Komunikacja w pracy Menedżera
- Ograniczenia w komunikacji
- Sposoby komunikacji
- Dobre praktyki w organizacjach
- Ćwiczenie komunikacyjne w grupie
5. Inteligencja Emocjonalna
- Kompetencje psychologiczne
- Kompetencje społeczne
- Kompetencje prakseologiczne

Dzień 2
1. Leadership dla menadżerów
- Czym jest Leadership
- Cechy przywódcze
2. Micro / Makromanagement – multitasking w zarządzaniu
- Czym jest mikrozarządzanie i makrorządzanie
- Zarządzanie sobą w czasie – metody, rozwiązania, dobre praktyki
3. Team building – tworzenie skutecznych i zmotywowanych zespołów
- Dysfunkcje pracy zespołowej
- Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej
- Cechy skutecznego zespołu
4. Wypalenie zawodowe w pracy menadżera
- Definicja wypalenia zawodowego
- Oznaki wypalenia zawodowego
- Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
5. Motywacja
- Co motywuje?
- Jak budować zaangażowanie w zespołach?
Grupa docelowa
Menadżerowie wyższego i średniego szczebla, inżynierowie oraz specjaliści, pracownicy działów wspierających
Wymagania wstępne
- Wiedza o funkcjonowaniu firm
- Doświadczenie zawodowe > 3 lat
- Podstawowa wiedza dotycząca standardów pracy na produkcji
Cele szkoleniowe
- Uczestnik potrafi efektywnie współpracować w zespole
- Uczestnik zdobywa wiedzę na temat przywództwa
- Uczestnik potrafi zdefiniować bariery komunikacyjne
- Uczestnik potrafi przeprowadzić skuteczny feedback
Program szkolenia
Dzień 1
1. Expose szefa plus + prezentacja uczestników
2. Gra szkoleniowa Koromo – (gra z elementami Lean Management) – jako element budowy zespołu
3. Teambuliding – efektywne budowanie zespołów (w tym 5 dysfunkcji pracy zespołowej, oraz elementami leadership)
4. Testy osobowości – jak nasza osobowość wpływa na komunikację? Jakim kolorem jestem i co to oznacza?
5. Bariery komunikacyjne – w tym ćwiczenia komunikacyjne

Dzień 2
1. Feedback – informacja zwrotna – gra w przekazywaniu prawidłowej informacji zwrotnej wraz z omówieniem (model DEEP)
2. Warsztat motywacyjny dla zespołu wraz z projektem, który pozostanie do wdrożenia po szkoleniu
Program szkolenia
1. Szef to zawód.
2. Jakim liderem jestem?
3. Bariery komunikacyjne w codziennej pracy
4. Po co nam inteligencja emocjonalna?
5. Leadership
6. Multitasking w zarządzaniu
7. Teambuilding
8. Feedback
9. Wypalenie zawodowe
Cele szkoleniowe
- Rozwój kompetencji miękkich w obszarze zarządzania personelem.
- Nabycie umiejętności rozpoznawania typów osobowości u współpracowników.
- Umiejętne wykorzystanie typów osobowości do przydzielania odpowiednich zadań oraz doboru stylów zarządzania.
- Zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji w zespole i w organizacji.
- Zdobycie wiedzy na temat barier komunikacyjnych i ich przełamywania.
- Zdobycie umiejętności nagradzania, karania, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami oraz współpracownikami.
- Zdobycie umiejętności przekazywania skutecznego feedbacku współpracownikom.
- Nabycie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej oraz umiejętnego wykorzystania jej w codziennej pracy.
- Nabycie umiejętności podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji.
- Nabycie wiedzy dotyczącej wypalenia zawodowego oraz wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu zespołem oraz rozwoju osobistym.
- Nabycie umiejętności skutecznego budowania zespołu oraz tworzenia atmosfery współpracy w zespole.
Grupa docelowa
- Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.
- Pracownicy z niewielkim lub brakiem doświadczenia w obszarze leadership.
- Pracownicy z doświadczeniem w obszarze zarządzania chętne usystematyzować wiedzę w obszarze leadership.
Program szkolenia
1. KPI niezbędne w zarządzaniu
2. Nawyki w pracy menadżera jako narzędzie egzekucji zadań
3. Zarządzanie kryzysowe
4. Problem solving
5. Macierz kwalifikacji
6. Narzędzia Lean Management w zarządzaniu
Cele szkoleniowe
- Zdobycie wiedzy o podstawowych wskaźnikach efektywności organizacji.
- Nabycie umiejętności wdrażania skutecznych nawyków mających na celu poprawę efektywności zespołów / organizacji.
- Zdobycie wiedzy na temat zarządzania zwinnego oraz wykorzystanie tej wiedzy w zarządzaniu kryzysowym.
- Nabycie umiejętności skutecznego wykorzystania narzędzi problem solving w codziennej pracy.
- Nabycie umiejętności rozwoju pracowników na bazie macierzy kwalifikacji.
- Zdobycie umiejętności wykorzystywania odpowiednich narzędzi lean w codziennej pracy.
Grupa docelowa
- Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.
- Pracownicy z niewielkim lub brakiem doświadczenia w obszarze leadership.
- Pracownicy z doświadczeniem w zarządzaniu chętne usystematyzować wiedzę w obszarze leadership.

Szkolenia otwarte

On-line

Szkolenia zamknięte

- Przeprowadzanie warsztatów motywacyjnych w zespołach. Cel takich warsztatów to: wypracowanie wspólnych obszarów do poprawy w zespole na bazie PDCA, zacieśnienie relacji pomiędzy członkami zespołu a przełożonymi, informacja zwrotna na temat funkcjonowania zespołu i obszarów niezbędnych do poprawy, zwiększona decyzyjność oraz współpraca w zespole.
- Przeprowadzanie gier szkoleniowych rozwijających umiejętności lean, problem solving, leadership oraz współpracy. Dzięki grze Koromo uczestnicy poznają podstawy wyżej wymienionych umiejętności twardych, rozwijając swoje kompetencje liderskie oraz metodykę rozwiązywania problemów, która jest tak ważna w codziennej pracy.
- Dostosowane do potrzeb klientów szkolenia w zakresie Leadership – program szkoleniowy znajduje się w zakładce szkolenia otwarte
- Szkolenia z narzędzi Lean Management oraz warsztaty praktyczne. Jeśli chcesz wdrożyć narzędzia lean takie jak np.: 5S, VSM, TPM, tablice Kanban, Zarządzanie wizualne, etc. ofertę dostosujemy do Twoich potrzeb.

Doradztwo indywidualne

Oferuję możliwość regularnego doradztwa opartego na konkretnych celach i zadaniach w postaci interim management. Chcesz wprowadzić zmianę i nie wiesz jak się do tego zabrać? Porozmawiajmy. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.